ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းအဖြဲ႔

ဉာဏ္လင္း” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး မဂၢဇင္းတည္ေထာင္သူလည္း ျဖစ္သည္။

Mawkun-Zayar-Hlaing.jpg

ေဇယ်ာလိႈင္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သည္။

Mawkun-Aung-Kyaw-Zayar-Htun.jpg

ေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း၏ အယ္ဒီတာျဖစ္ၿပီး ရသအက္ေဆးမ်ား၊ ပံုရိပ္လႊာေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။

Mawkun-Kyaw-Myo-Htun.jpg

ေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း” သည္ RFA သတင္းဌာန၊ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနတို႔တြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း၏ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းသည္ အားကစားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရး ဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို အထူးျပဳ ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။

mk_reporterprofile_thetoomon

သက္ဦးမြန္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပံုရိပ္လႊာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။

Mawkun-Khin-Maung-Myint.jpg

ခင္ေမာင္ျမင့္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို အထူးျပဳ ေရးသားလ်က္ ရွိသည္။

Mawkun-Than-Htike.jpg

သန္းထိုက္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင ့္ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

lynn-myat

လင္းျမတ္” သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး ေရ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မသန္စြမ္း အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

Mawkun-Kyaw-Zay-Ya.jpg

ေက်ာ္ေဇယ်”သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနသူျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ရွိသည္။

Mawkun-Minn-Lwin.jpg

မင္းလြင္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝ ဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

Mawkun-Aung-Phae-Kyi-Soe.jpg

ေအာင္ေဖၾကည္စိုး” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

“ဗညားေက်ာ္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ မႈခင္းဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

“ေဘာက္ဆန္” သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သတင္းေထာက္ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ၊ လူကုန္တား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဗြီဒီယို သတင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယခု အခါတြင္ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္းတြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ အျဖစ္ သတင္းႏွင့္ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

“ေဟမာန္ျပည့္” သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။