Category: ကာတြန္း

0

၂၀၁၇-ေအာက္တုိဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၀) မွ ကာတြန္း ျဖစ္ပါသည္။   သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

0

၂၀၁၇-ေအာက္တုိဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၀) မွ ကာတြန္း ျဖစ္ပါသည္။   သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

0

၂၀၁၇-ေအာက္တုိဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၀) မွ ကာတြန္း ျဖစ္ပါသည္။   သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

0

၂၀၁၇-ေအာက္တုိဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၀) မွ ကာတြန္း ျဖစ္ပါသည္။ သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

0

၂၀၁၇-ေအာက္တုိဘာလထုတ္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အမွတ္(၅၀) မွ ကာတြန္း ျဖစ္ပါသည္။   သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

၂၀၁၇-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြနး္မဂၢဇင္း အမွတ္(၄၉)မွ ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။ သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

၂၀၁၇-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြနး္မဂၢဇင္း အမွတ္(၄၉)မွ ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။ သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

၂၀၁၇-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြနး္မဂၢဇင္း အမွတ္(၄၉)မွ ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။ သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

၂၀၁၇-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြနး္မဂၢဇင္း အမွတ္(၄၉)မွ ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။   သီဟ(စခန္းသစ္) 2017 

၂၀၁၇-ၾသဂုတ္လထုတ္၊ ေမာ္ကြနး္မဂၢဇင္း အမွတ္(၄၉)မွ ကာတြန္းျဖစ္ပါသည္။ သီဟ(စခန္းသစ္) 2017