သားပူတူး အူျဖတ္မခံလုိၿပီ ဘန္ေကာက္တြင္ ေဆးသြားကုရသည္

You may also like...

Leave a Reply