၆၆ (ဃ)ကုိ လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳေနျခင္းအား ခ်က္ခ်င္းရပ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *