တားျမစ္မုိင္မ်ားသုိ႕ တစ္ေခါက္

Bawk San

"ေဘာက္ဆန္" သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ သတင္းေထာက္ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ၊ လူကုန္တား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဗြီဒီယို သတင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ယခု အခါတြင္ ေမာ္ကြန္း မဂၢဇင္းတြင္ အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ အျဖစ္ သတင္းႏွင့္ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။

You may also like...