ေရႊကိုယူသည္  ေျမကိုယူသည္   ဒုကၡ ေတြေပးခဲ့သည္

Kyaw Zayya

“ေက်ာ္ေဇယ်”သည္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ျဖစ္သည္။

You may also like...